Bài viết & hướng dẫnBài viết Thủy sinh

Cách Chăm Sóc & Duy Trùy Bể Thủy Sinh trong một Thời Gian Dài

Bảo dưỡng Bể Thủy Sinh trong một Thời Gian Dài Takashi Amano (Nature Aquarium Complete Works 1985-2009) Tôi luôn có ý tưởng về việc làm sao để bảo dưỡng, duy trì bể thủy sinh trong một khoảng thời gian dài ngay từ lúc bắt đầu sáng tác các layout thủy sinh. Tôi cũng đã từng…

Read more